18.11.2014 / 13.24    Şərhçı:  Elsever ehliqurbet
1. MəfA’İlün məfA’İlün məfA’İlün məfA’İlün
Dadah-dahdah dadah-dahdah dadah-dahdah dadah-dahdah

Gözəl az'dır, eyib çoxdur, sevən görməz, görən sevməz.
Təmənnasız sevən yoxdur, sevən görməz, görən sevməz

Sevib qəlbin, itər səbrin, gəlib hər gün gülər dərdin
Deyən bəlkəm çaşıb əqlin, sevən görməz, görən sevməz

Ömür keçdi bu bir anda, gedən gəlməz bu karvanda
Günü-gündən qocalsanda, sevən görməz, görən sevməz

Bu dünya bir əyalətdir, sevib seçmək bir adətdir,
Həyat qəmdir, fəlakətdir, sevən görməz, görən sevməz.

Məhəbbətdir ölən pünhan, məhəbbət var verir qurban,
Məhəbbət var edir düşman, sevən görməz, görən sevməz

Can isdər Elsevərdən köz, sevən qəlbim, bir azda döz;
Sən olmasan mənalı söz sevən görməz, görən sevməz
03.12.2014 / 18.00    Müəllifin Cavabı
18.11.2014 / 3.49    Şərhçı:  Elsever ehliqurbet
Demə bir mövcüzədir can, bu cahandır təməli
Qabilin övladıyıq, gör nə yamandır təməli

Suyu başdan bulanıb cümlə cahanın, nə edək?
Qəlbimiz parçalanıb, oxdu, kamandır, təməli.

Düzü övrət desə sən tərsinə yozsan düz olar,
Cahanın, Adəmi-Həvva və yalandır, təməli.

Yalanı öz özünə hər kəsə hər gün danışır
Çün ki insaf inam üsdündü, gümandır təməli

Demə Dəccal gəlib, insan yola getmir, nə edək
Haq zühur eyləyəcək, Məhdi-Zamandır təməli

Həqqə bel bağla, yarat Elsevər, ismin yaşasın
Deməsinlər təbi var, saxdə rəvandır təməli
18.11.2014 / 23.26    Müəllifin Cavabı
18.11.2014 / 3.48    Şərhçı:  Elsever ehliqurbet
Ləbləri bal kimi, gül-ruyi onun ayə dəyər
Busə versə ləbi dünyavü-təmənnayə dəyər

Gözləri çeşmi-səfadır, gülüşündən gül açır
Saçının dalğaları, min qarə dəryayə dəyər

Yanağında qımışıb çahə dönər gülsə üzü
Kipriyi ox kimi qaş üsdə gəlib yayə dəyər.

Onə aşiqdi bütün cümlə-bəşər, göydə hilal
Beli əncir çubuğu, yüz dənə Əzrayə dəyər.

Nə danışmaz nə də dinməz elə hey qurrələnər
İsməti cümlə cinun eylədi, Leylayə dəyər.

Elsevər, söyləmə rüsvay eləyər böylə gözəl
Bu gözəldən ötərin olmağə rüsvayə dəyər
18.11.2014 / 23.26    Müəllifin Cavabı
16.11.2014 / 10.29    Şərhçı:  Elsever

Mən yoxam, yoxluqdu va'rım, ey həyat
Qəlbim olmuş böylə ta'rım, ey həyat

Yoxluq ünvandır mənə, mən yoxluğam
Mən yox oldum, yox diyarım, ey həyat

Görmədim sən söylə bu dünyadə nə?
Mən desəm tutmaz şuvarım, ey həyat.

Yox canım, yox dövranım, Allah görür.
Qəm gülür, qəmdir kənarım, ey həyat.

Görmədim can yandıran insan nədir
Doğma yox, yad oldu karım, ey həyat

Çox dedim, bəsdir, məni incitmə keç,
Qoy mənim sönsün şərarım, ey həyat

On beş il məhbəsdə varım qalmadı,
Yox edibdir dörd divarım, ey həyat

Kəsmisən ömrümdən aləm, birdə kəs
Mən gedim, qalsın nigaqrım, ey həyat

Mən var olsam göz görər insan seçər
Qoy gedim, sənsən çidarım, ey həyat

Zülmü əks etdim, yetət, ey Elsevər,
Söylə sən oldun məzarım, ey həyat

17.11.2014 / 23.15    Müəllifin Cavabı
14.11.2014 / 20.55    Şərhçı:  mail
mail


17.11.2014 / 23.15    Müəllifin Cavabı
14.11.2014 / 20.47    Şərhçı:  Elsever əhliqürbət
Gözümün nuri sanırdım səni, nur keçdi daha
Yıxdırıbdır məni rüzgar, demə dur, keçdi daha

Bir nəfəsdən yıxılan kart evidir, boşdu xəyal
İri daşdan təməlin qoy, yenə qur, keçdi daha

Heç nə olmazdı bu dünyadə, nə var biz elədik
Demə bir işdi, bu dünyadə olur, keçdi daha

Bülbülün naləsi bir güldü, bunu hami bilir
Gəl ki sən söyləmə hər ildə solur, keçdi daha

Fəsli bir gül kimi canan mənə rəhm eyləmədi
Nə edim?-indi baxıb çeşmi dolur, keçdi daha..

Hər yolun, bir sonu var, hardə desən əvvəlidi
Yenidən başla, keçən bir yuxudur, keçdi daha

Elsevər, min dəfə səhv eyləsə yar birdə edər
Baxma sən yarə saçın indi yolur, keçdi daha!
17.11.2014 / 23.15    Müəllifin Cavabı
12.11.2014 / 4.35    Şərhçı:  Elsever ehliqurbet
Saldı öz sevgili yarım məni məndən kənara..
Atmadı bir həya-arım məni məndən kənara

Qürbətin əhli məni qürbətə qəyyum elədi,
Gəl çəkir doğma diyarım məni məndən kənara

Görmürəm san ki daha zülmü xəyalən gəzirəm,
Aparır hər dəfə tarım məni məndən kənara

Qorxuram birdə kəmənd atmağa rind əhlinə ki,
Aparar təzzə şikarım məni məndən kənara.

Neynirəm şöhrətü-şanın səmərin, isdəmirəm.
Sala bilməzmi vüqarım məni məndən kənara?

Vətənimdir bu əziz can, gəzərəm qürbəti mən
Salmasın bircə məzarım məni məndən kənara

Elsevər getsədə yarın, bilirəm atmaz elim,
Bir də bu şeyrə şüvarım, məni məndən kənara!

14.11.2014 / 16.45    Müəllifin Cavabı
12.11.2014 / 4.34    Şərhçı:  Elsever ehliqurbet
Seni çok bəklədim ey yar, nə güzəl hal bu gecə
Bir canım var, sana kurban vericem, al bu gecə

Sen benim hər şeyim olsan, olucak hər şeyimiz
Bir nigah kıydırıcam bən sana dər hal bu gecə

Mutluluk çokmu zaman bəklə diyor, ey güzəlim?
Söylüyor hər gecə şeytan, güzəli çal bu gecə.

Nə kadar bəkləməmi sən bana heç söyləmədin
Fırsatım var, yağ olan haldə düşüb bal bu gecə

Çok uzun sürse kader aklımı aşk oynadıcak
Kalbinə bən salamam, bəklə desən, xal bu gecə

Elsevər tek sani bəklər na kadar var nafəsi
Sən gedərsin ölürüm bən, nə olur kal bu gecə

Elsever ehliqurbet 02:49:46
14.11.2014 / 16.45    Müəllifin Cavabı
12.11.2014 / 4.33    Şərhçı:  Elsever ehliqurbet
Aşkım sana bən can verəyim sen bana kan ver
Sevmək iyi bir duykudu, sen kızma, aman ver

Bak, şöylə sevən kimseyi sen görmədin işdə
Ben gösdəririm hər şiyi, sen fazla zaman ver

Kalbim sana kurban, sana bən şarkı yazam ki,
Aşkınla benim sevgimə sen tahti-taman ver.

Allah korusun bizleri şeytan kibi əldən
Sən işde elimden yapışan, gitme iman ver

Derdim seni görməkdi, güzəl, gel bu sokakda,
Sen bekle beni, bən də gəlim, cismime can ver

Sen, Elseverin kalbini çaldın, yeter artık!
Sən işde hayat ver bana ya sahtə güman ver
14.11.2014 / 16.45    Müəllifin Cavabı
11.11.2014 / 2.35    Şərhçı:  Elsever ehliqürbet
Mənə çox can demə dosdum, can olub neynəmisən?
Demə qurban sənə can, qurban olub neynəmisən?

Gəzmisən kefdə kənar, dos deyə fəxr eyləmisən
Dosduvun gəl ki yeri zindan olub, neynəmisən?

Demə imkan eləyib mən səni yad eyləyərəm,
Nə qədər fürsət olub, imkan olub, neynəmisən?

Susayıb yansadə qəlbim, sənə mən söz demərəm,
Mən susuz kən həyatın ümman olub, neynəmisən?

Bivəfasan demirəm, gəl ki vəfa görməmişəm
Həsrətin qəlbimə bir duşman olub, neyləmisən?

Peşman oldum demə gəl Elsəvərə, əvf edərəm.
Gəl ki sən söylə görüm, peşman olub neynəmisən?
17.11.2014 / 23.15    Müəllifin Cavabı
9  10  11  12  13