04.11.2014 / 16.04    Şərhçı:  Elsever əhliqürbət
Gəl yetiş sahibi-dövran bu gümanın üzünə
Bax özün hər kəsə, hər nitqi rəvanın üzünə

Hər tərəfdən yapışıb mindərə min əl çalışır,
Hərə bir yanə çəkir, baxmır imanın üzünə.

Döndərib məsçidi zərgər evinə, fəxr elənir
Gəl ki baxmır hər imam çöldə umanın üzünə

Dərdə dərdimdi deyən, əksinə dəmandı deir
Xəlvətən pərdə çəkir yaxşi, yamanın üzünə.

Evlənir kafirə din əhli, gedib kafir olur;
Döndərir yar üzünü şeyxü-Sənanın üzünə

Bir zaman gəldi ərəb xalqı əçəmlər getdi
İndi dar gündə, əcəm baxmır İranın üzünə..

Pis əməllərlə yalan, sərvərü-kərrarə dönüb
Necə insan gedəcək Ruzi-Risanın üzünə???

Gəl yetiş sahibi-dövran, sənə mən and içirəm
Baxmaram özgə olan taxti-tamanın üzünə!!!

Elsevər, Haşəmi nəslin Qureyişdir toxumun,
Aç geniş qəlbini sən Mehdi-Zamanın üzünə
07.11.2014 / 11.04    Müəllifin Cavabı
03.11.2014 / 19.32    Şərhçı:  Elsever əhliqürbət
Belə bir qəmli rəvayət dolanır məhbəsdə,
Düşdü əldən yerə məktub təzə qa'rın üsdə

Ananın məkdubu övlad ürəyin parçaladı
Bir quş olmuş bu ürək uçmağa yer axdardı

Hazıram getməyə son mənzilə gəl çat oğlum
Qoyma, həsrət dolu dəryadə nəfəssiz boğulum

Gözləməkdən gözümün nuri saralmış, ey vah,
Səni əvf eyləməz axır nəfəsəcən Allah.

Qardaşın əsgərə getmiş, onə məndən sonra,
Sən muğayət olasan, gözlə gələndən sonra.

Nə rəvadır bir ömür tək dolanım həsrətlə
Sizi mən ərsə yetirdim əzabu-əzyətlə.

Bir ömür həsr elədim sizlərə mən, faydası nə?
İndi bir qətrə sudan ötrü deyim özgəsinə?

Ananın məktubu övlad sinəsin xar elədi,
Qaçmağa məhbəs evindən onu va'dar elədi

Üz tutub qış gecəsi çöllərə tərk etdi zonu
Arxasıncan yürüdü tərkib edən dəsdə onu.

Bir tərəfdən üfürən qış küləyinin nəfəsi,
Bir tərəfdən də gələn it sürüsü, güllə səsi

Dumanı yarsadə surətli külək yağsa də qar
Önünə peydə olub gəldi quzaq boz canavar

Gözlərindən elə bil gördü qanın həsrətini
San ki qurd anladı qansız zekanın qeyrətini

Dedi ey boz, bilirəm itlərə sən duşmansan,
Sən də çün dəhridə dusdaq kimi sərgəndansan

Anamın son nəfəsi üsdə tutub üz gedirəm
Gəl məni üzmə bu yol üsdə, balan var bilirəm

Belə baxmaq mənə qəlbində ədavət yaradar
Bizə düşmən, gəlir ordan onə fürsət yaradar

San ki qurd anladı məhbus deyəni dərk elədi
Quyruğun qısdı sızıldaq səs ilə ərk elədi.

Bir məsəl var ki qanan bəndəyə milçək sazdı
Kim ki qanmaz onə lap zürna qabal çal, azdı.

Bəzən asandı başa heyvanı salmaq söznən
Qurd onu dərk eləyib qeybə çəkildi gözdən.

Nə yazıq hər kəsə əsrar üzü var dünyanın
Taleyin öz yazısı, qisməti var insanın.

Bu fəlakətdən uzaqlaşmış olan bir insan,
Kim deyər gülləyə tuş gəlmiş olarsan pünhan

Neçə günlər yol edib gəldi zeka öz elinə
Gəl ki qismət onə yol vermədi girsin evinə

Qapının ağzınə catmış dönüb atəş səsinə,
Gördü öz qardaşını, dönmüş olan özgəsinə

Geymi əsgər libası, tutduğu hökmət yarağı,
Dedi qardaş, beləmi qarşılayarlar qonağı?

Sonra üz üsdə düşüb tutdu əliynən sinəsin
Al qana qərq elədi yerdə olan qar dənəsin.

Ananın naləsi, fəryad çəkib a'man dilədi
Məni də öldürün axır deyə fərman dilədi

Titrəyib əl əyağı əsgərə dar oldu cahan
Özü öz alnına sıxdı yeni qurşun bu zaman

Tutduğundan ola peşman qıyar insan canına
Bir silah sərdi o gün qardaşı qardaş yanına.

Tələsib təndirə düşmək gətirər dərd azarı
Bu əyalətdə də xəlq eylədi qardaş məzarı

İndi hər gün bir ana baş çəkir övladlarına
Yenə su özgə verir naleyi-fəryadlarına

Adları yox bu məzarın yazılıb baş daşına;
Tələsib tez çatar insan yeni mənzil başına
03.11.2014 / 22.53    Müəllifin Cavabı
29.10.2014 / 22.18    Şərhçı:  Kamil
Ela iydi
03.11.2014 / 22.53    Müəllifin Cavabı
23.10.2014 / 17.55    Şərhçı:  Elsever əhliqürbət
Gördüm gəzib aləmdə müqəddəsdi məhəbbət
Mövminlərə, məzlumlara, bir kəsdi məhəbbət.
Kimdənsə soruçmaz təhərin, gəlsə qəfildən,
Məhbəsdə düçar olsada sərbəsdi məhəbbət.

Qəlbin döyünən olsa hidayət həvəsindən
Aylən isinər mehri-məhəbbət nəfəsindən
Səssiz də ürəklər oyanır sevgi səsindən,
Cənnət bulağından süzülən səsdi məhəbbət

Dünyadı sevənlər məkanı, vermiyin əldən
Zülmət var axirətdə əsər yoxdu bəşərdən
İnsan onu dərk eyləməsə salma nəzərdən
Qafilləri qəflət oyadan dərsdi məhəbbət....

Həvva ilə Adəm babanı sevmədi şeytan..
Qabillərin övladıyıq, ey qardaşa düşman!
Allahını sevsəydi bu dünyadə hər insan,
Dünyadə bucur indi tükənməsdi məhəbbət

Çün sevgi müqəddəsdi, fəda can verilirsə
Saf eşqə düşən ağlamaz imkan verilərsə
Dəryayi-qəmə batsadə insan, sevilirsə,
Qoymaz boğula insanı nəffəsdi məhəbbət

Yazdım bu gözəl kəlmələri mən sizə nisbət
Nolar bacı-qardaş onə düzgün verə qiymət
Mən Elsevərəm, daima ismimdədi rəğbət,
Qiymət demirəm sözlərimə bəsdi məhəbbət
03.11.2014 / 22.53    Müəllifin Cavabı
23.10.2014 / 6.28    Şərhçı:  Elsever əhliqürbət
Etmə gəl tövbə, könül, cünki yalandır tövbən
Sevəcəksən sevilib, sevməsə yar xoş getsin.
Səbr edib gözlə, nəhayət gələcəkdir növbən,
Sevgi qoymaz sevənin ömrü günü boş getsin

Çox tələsdin, tikanın gördün usandın güldən
Buğda boyda olunan səbrə çatar sünbüldən.
Düzgün insan sevilər, ömrünü verməz əldən.
Bağ salar bülbül üçün, şərt odu bayquş getsin
Sevəcəksən sevilib, sevməsə yar, xoş getsin

Sən sevirsənsə yarı, qoyma səni aldatsın
Qoşulub şeytana hərgündə gəlib ağlatsın
Sevən aşiq tələsər vəslə gəlib tez çatsın,
Sevməyənlər çalışar gec evə sərxoş getsin.
Sevəcəksən sevilib, sevməsə yar xoş getsin

Sənə kim qəst eləyir dünya ona dar olsun,
Bir niza eyləmə, sus, qoy özü əğyar olsun!
Ayrılan vaxt elə ayrıl onə qoy ar olsun,
Demə bir güldən ağır söz ki soluxmuş getsin.
Sevəcəksən sevilib, sevməsə yar xoş getsin

Elsevər, olma ümüd sən bu qoca dünyayə,
Sənə qəm qüssə verər, həsrət edib Leylayə.
Sən şükür eylə ki, son qoydun özün rüsvayə
Bu gözəl səhnə üçün vəsf elə alqış getsin..
Sevəcəksən sevilib, sevməsə yar xoş getsin
03.11.2014 / 22.53    Müəllifin Cavabı
20.10.2014 / 13.47    Şərhçı:  Hüseyn.
Ey mahiparə,bus-bütün aləm,sən olan yerdə
Görməz dəhi heç vaxt,belə görkəm,sən olan yerdə.

Sənsiz,gözəlim,hey dəhi dünyadə yerim yoxdu
Gəl ki tapılır yarəmə məlhəm,sən olan yərdə
.
Seyr eylədi,gözlər səni əğyar ilə bir dəfə
Ərşə ucalıb fəryadi-naləm,sən olan yerdə.

Etmiş məni hicran qəmi ol hali-pərişanə
Bir gün sükut olcey mənə həmdəm,sən olan yərdə.

Mən şamu səhər ismini çekdim nəfəs üstündə
Sevda nə olan şey? Pəri-şəbnəm,sən olan yerdə.

Lütf eylə,Hüseyn,o yarın nazına çox yanma
Onsuz edəceydü səni xürrəm,sən olan yerdə.
20.10.2014 / 21.51    Müəllifin Cavabı
18.10.2014 / 12.50    Şərhçı:  Elsever ehliqurbet
Yanıram atəşi-eşqinlə sənin şamu-səhər..
Bir səfadı sinəm üstündə əlin şamu-səhər

Yandırıb şəmləri, dilbər, görüşək biz bu gecə
Şəmə pərvanədi nazik bədənin şamu-səhər.

Bu cahan mülkü hidayət yeri, sevda yeridir.
Nə rəvadır ki çəkim dərdi-sərin şamu-səhər

Nəyə dərmandı varın, dövlətin, ey fani cahan?
Xərc edim qurbanı olsun gözəlin şamu-səhər

Busə versin gözəlim, verməsə olmaz deyirəm
Bəsdi Fərhadə qənim oldu Şirin şamu-səhər

Sevməyənlər sevənin dərdini bilməz, dedilər
Görən eşq əhli bilər dərdi dərin, şamu-səhər

Hər səhər getsədə yar tər sinəni tərk eləyib,
Gələcək dərdinə dar Elsevərin, şamu-səhər.
20.10.2014 / 21.51    Müəllifin Cavabı
17.10.2014 / 8.38    Şərhçı:  Elsever ehliqurbet
Bir həyatdır qara zindan, nə rəva görməmisən
Özünü yorma balam, sən ki cəfa görməmisən

Vətənin etsədə məhbus səni, zindan demə sən
Dolanıb zonları ursetdə cəza görməmisən..

Oğrular içrə də, urset gecənin hörməti var..
Rostovu görməyənə söylə; bəla görməmisən

Şərt odur iz qoyasan özgə diyarlardə gəlib
Oturub evdə qədeş, güyə səfa görməmisən?

Bir özündən deyəsən, beş dəfə bizdən də danış
Çün ki sən mən görəni heç röyada görməmisən

Kim görüb Kuşmanı, Lebbed, Solikam, Nijni-Taqil
Deyə bilməz məni sən yerdə, Xuda, görməmisən.

Yalnız Allah sevən insan, dönər ordan salamat,
Elsevər gördü yetər, getmə bala görməmisən.
20.10.2014 / 21.53    Müəllifin Cavabı
allah yolunu acsin qaqa
12.10.2014 / 9.58    Şərhçı:  elyaga vahid
menasiz heyat
15.10.2014 / 21.57    Müəllifin Cavabı
11.10.2014 / 23.12    Şərhçı:  Elsever əhliqürbət
Qadın gecə-gündüz yeni roldan rola girsə,
Bir gün sənə də rol tapar, olmaz-ola, girsə

İnsan, gərək, insan kimi ömr eyləyə bilsin
İnsan demək olmaz ona koldan kola girsə

Son mənzilə düz yolla gedənlər üzü ağdı,
Qoymaz ləkəsiz başmağı, palçıq yola girsə

Bir yol tap özünçün səni soldan sağa salsın
Qəzzayə salar yolçunu sağdan sola girsə

Dildar demə hər dilbərə, dildar ola bilməz,
Var dövlət üçün üzdə gülüb qol-qola girsə

Allah verənə şükr elə sən, qorx itirərsən
Gəlməz ələ birdən cida xəlvət çula girsə

Axmaq güvənər dövlətə müdriksə kəmala
Nadan sevinər, məktəbə övlad pula girsə.

Fudboldu həyat, Elsevərin çoxdu rəqibi,
Cəld ol uduzarsan topu birdən qola girsə
15.10.2014 / 21.57    Müəllifin Cavabı
9  10  11  12  13